Krupa Na Uni
Infrastruktura
http://www.krupanauni.org/infrastruktura.html

© 2018 Momo - Krupa Na Uni

Infrastruktura

 

                         Putnu  infrastrukturu čini mreža  regionalnih putnih pravca u dužini od 16 kilometara, te lokalni putni pravci  dužine od 65 kilometara od čega  25 kilometara asfaltnog puta i oko 40 kilometara  makadamskog puta.

                        Opština Krupa na Uni  gazduje vodovodnim sistemom koji obezbjeđuje pitku vodu za  114 domaćinstava opštine Krupa na Uni i 85 domaćinstava sa područja opštine Novi Grad., dok je ostali dio opštine riješen sa lokalnim vodovodnim sistemima tipa seoskih vodovoda sa po desetak korisnika.

                        Snabdijevanje stanovnika električnom energijom je zadovoljavajuće, mada je  stanje niskonaponske i dalekovodne mreže jako slabo i ovo je oblast u kojoj je najviše problema i  kojoj se mora dati prioritetno mjesto

                        Telekomunikacioni sistem na području opštine Krupa na Uni funkcioniše na principu SLL-a sa oko 200 korisnika, dok je mobilnom telefonijom pokriveno cijelo područje opštine.